×
Либърти Фуд Сървисис предлага богат набор от кетъриг услуги за правителствения, частен и бизнес сектор. Нашето портфолио е изключително гъвкаво и услугите ни могат да отговорят на Вашите специфични изисквания! Търсите ли мениджмънт на хранителните услуги, който да отговаря абсолютно на Вашите очаквания? Ние предлагаме кетъринг за Вас - от индустрия и бизнес, до болнични и училищни заведения, уникални решения за всеки клиент и всеки бюджет!
Когато ние се усмихваме, нашата усмивка е заразителна; когато се смеем, ние повишаваме настроението на всички. Когато се забавляваме, гостите се връщат при нас отново. Либърти Фуд Сървисис е създадена с идеята, че ние трябва да накараме нашите клиенти да се почустват така удобно, както се чустват в своя дом. Ние надминаваме очакванията на нашите клиенти от момента, в който влязат през вратата до момента, в който си тръгнат. Ето с какво ние се различаваме от нашите конкуренти:
Искрено гостоприемство


Бързо обслувжане


Внимание и към най-малките детайли


Готовност да излезем от рамките на нашите задължения, за да накараме нашия клиент да се почувства специаленЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
http://www.opcompetitiveness.bg
Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
По т.I (5) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, ал.1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за
определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично
сътрудничество „Черно море 2007 - 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

„ЛФС” ЕООД
със седалище в гр.София и адрес на управление: ул.Бесарабия, № 79, р-н Подуене, кв.Малашевци.
тел.: 02/4218866, факс: 02/9200274, интернет адрес : http://www.lfsbg.com,
лице за контакт: Георги Георгиев,
на длъжност Административен Директор, тел.: 02/4218866,
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 4МС - 02-96/27.04.2012 г. обявява
процедура за определяне на изпълнител - открит избор с обект :
“Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1:Доставка на хардуер и ERP система;
Обособена позиция 2:Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за покриване
изискванията на международните стандарти IFS и BRC”
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр.София
1517, ул.Бесарабия № 79, р-н Подуене, кв.Малашевци, всеки работен ден от 10.00 ч. до17.00 ч.

Тръжната документация можете да свалите от ТУК
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

1. http://www.opcompetitiveness.bg - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)

2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)

3. http://www.lfsbg.com - (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)

Оферти/Заявления се подават на адрес: гр.София 1517, ул.Бесарабия № 79, р-н Подуене, кв.Малашевци до 17.00 ч.
на 21.12.2012 г.
Този документ е създаден по проект 4МС-02-96/27.04.2012г. “Повишаване конкурентоспособността на „ЛФС” ЕООД чрез покриване на
международно признати стандарти”
Бенефициент: „ЛФС” ЕООД
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от „ЛФС” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган